JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
 

Novinky:
Od 25.5.2020 sme späť v kanceláriách, tešíme sa na Vás a vybavujeme Vaše telefonické otázky aj osobné návštevy. Žiadame Vás o dodržiavanie ochranných opatrení a prosíme o rešpektovanie upraveného režimu v našich priestoroch – rúško, dezinfekcia rúk, vybavovanie cez „okienko“.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa tohtoročné Valné zhromaždenie neuskutoční v júni 2020, ale na jeseň 2020. O konkrétnom termíne budeme informovať.

Opatrenie pre členov SLOVGRAMu na zmiernenie následkov pandémie COVID-19
• Vyúčtovanie odmien z káblovej retransmisie za predchádzajúce obdobia
• Vyúčtovanie za rok 2019
• Finančná pomoc

SLOVGRAM vyplatil všetky vyčlenené prostriedky vo výške 27.000 € výkonným umelcom, členom SLOVGRAMu, podľa poradia doručených žiadostí dňa 23.4.2020. Ďalšie žiadosti o finančnú pomoc žiaľ už nedokážeme uspokojiť. Urobíme však všetko preto, aby sme pomohli navrhnúť opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť neľahkú situáciu výkonných umelcov.


- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2019 na území ČR. Termín dodania do 31.3.2020

- Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2019
- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2019 v SR

- Výročná správa za rok 2018
- dňa 12.6.2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie

...
- SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE OZIS A SLOVGRAM k výberu odmien z verejného prenosu a technického predvedenia
- dohoda o nevybratí zrážkovej dane
- petícia Make the Internet fair for performers


 
Spoločnosť SLOVGRAM
 
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.
· udeľuje licencie – zmluvy, ktoré umožňujú uskutočňovanie (vykonávanie) verejného prenosu 
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
 
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.„Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, všetkých nezastupovaných (t.j. „nečlenovia SLOVGRAMU) výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
 
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona, toto bolo zmenené rozhodnutím MKSR zo dňa 18.10.2004, ktorým nám bolo vydané Oprávnenie č. 3/2004
 
Informácie o dohodách o spoločnej správe