JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
 

Novinky:
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2022 o 14:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave. Viac podrobností sa dozviete tu.

Finančná pomoc umelcom - členom SLOVGRAMu

- Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2021
- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2021 v SR

V súvislosti so zhoršenou situáciou a nariadeným lockdownom od 25. 11. 2021 opäť prechádzame do obmedzeného režimu minimálne do 2. 1. 2022. Zamestnanci sa presúvajú na prácu z domu a až do odvolania nebudeme vybavovať osobné návštevy, naďalej však pracujeme v rozsahu ako za bežnej prevádzky. Všetky naše mailové kontakty a telefónne linky sú funkčné a viete nás cez ne zastihnúť.

...
- SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE OZIS A SLOVGRAM k výberu odmien z verejného prenosu a technického predvedenia
- dohoda o nevybratí zrážkovej dane
- petícia Make the Internet fair for performers


 
Spoločnosť SLOVGRAM
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
· udeľuje licencie a uzatvára zmluvy, ktoré umožňujú použitie umeleckých výkonov a zvukových a audiovizuálnych záznamov
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 185/2015 Z.z. „Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a audiovizuálnych záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, nezastupovaných výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa vtedy platného autorského zákona, v súčasnosti pôsobíme na základe Oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv zo dňa 18. 8. 2016.
Informácie o dohodách o spoločnej správe