JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
 

Novinky:

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie SLOVGRAMu, ktoré sa uskutoční dňa 19. 11. 2020 o 13:00 v budove Hotela Apollo na Dulovom námestí 1 v Bratislave. Viac podrobností sa dozviete tu.

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou od 15. 10. 2020 opäť prechádzame do obmedzeného režimu. Aby sme pomohli obmedziť mobilitu, nebudeme až do odvolania vybavovať osobné návštevy a zamestnanci sa presúvajú prevažne na prácu z domu, naďalej však pracujeme tempom a v rozsahu ako za bežnej prevádzky. Všetky naše mailové kontakty a telefónne linky sú funkčné a viete nás cez ne zastihnúť.

Opatrenie pre členov SLOVGRAMu na zmiernenie následkov pandémie COVID-19
• Vyúčtovanie odmien z káblovej retransmisie za predchádzajúce obdobia
• Vyúčtovanie za rok 2019
• Finančná pomoc

SLOVGRAM vyplatil všetky vyčlenené prostriedky vo výške 27.000 € výkonným umelcom, členom SLOVGRAMu, podľa poradia doručených žiadostí dňa 23.4.2020. Ďalšie žiadosti o finančnú pomoc žiaľ už nedokážeme uspokojiť. Urobíme však všetko preto, aby sme pomohli navrhnúť opatrenia, ktoré pomôžu zmierniť neľahkú situáciu výkonných umelcov.

...
- SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE OZIS A SLOVGRAM k výberu odmien z verejného prenosu a technického predvedenia
- dohoda o nevybratí zrážkovej dane
- petícia Make the Internet fair for performers


 
Spoločnosť SLOVGRAM
 
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.
· udeľuje licencie – zmluvy, ktoré umožňujú uskutočňovanie (vykonávanie) verejného prenosu 
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
 
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.„Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, všetkých nezastupovaných (t.j. „nečlenovia SLOVGRAMU) výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
 
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona, toto bolo zmenené rozhodnutím MKSR zo dňa 18.10.2004, ktorým nám bolo vydané Oprávnenie č. 3/2004
 
Informácie o dohodách o spoločnej správe