JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
 

Novinky:
Uskutočnilo sa Valné zhromaždenie SLOVGRAMu. Viac podrobností sa dozviete tu.

- Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2023
- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2023 v SR


...
- dohoda o nevybratí zrážkovej dane


 
Spoločnosť SLOVGRAM
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
· udeľuje licencie a uzatvára zmluvy, ktoré umožňujú použitie umeleckých výkonov a zvukových a audiovizuálnych záznamov
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 185/2015 Z.z. „Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a audiovizuálnych záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, nezastupovaných výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa vtedy platného autorského zákona, v súčasnosti pôsobíme na základe Oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv zo dňa 7. 6. 2023.
Informácie o dohodách o spoločnej správe