JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
 

Novinky:

- Dňa 12.8.2019 budú z technických príčin skrátené úradné hodiny do 13:00.

- Výročná správa za rok 2018
- dňa 12.6.2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie

- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2018 v ČR
- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2018 v SR
- Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2018

- dňa 11.6.2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie
- Výročná správa za rok 2017
- Výzva výrobcom na predloženie predaja za rok 2017 v SR a ČR
- Výzva hercom na predloženie zoznamu zaznamenaných umeleckých výkonov za rok 2017
- Výročná správa za rok 2016
- dňa 14.6.2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie
- výzva na predloženie výkazov o predaji
- dňa 29.11.2016 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie
- SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE OZIS A SLOVGRAM k výberu odmien z verejného prenosu a technického predvedenia
- dohoda o nevybratí zrážkovej dane
- petícia Make the Internet fair for performers


 
Spoločnosť SLOVGRAM
 
· ochraňuje práva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.
· udeľuje licencie – zmluvy, ktoré umožňujú uskutočňovanie (vykonávanie) verejného prenosu 
· vyberá odmeny a tie následne rozdeľuje výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU.
 
Naša spoločnosť je nezávislou spoločnosťou – nepodnikateľským subjektom, založeným ako združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.. Založená bola v r. 1991 na ochranu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov. Rozsah našej pôsobnosti je na jednej strane vymedzený zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.„Autorský zákon“ a na strane druhej zmluvami, ktoré sme uzatvorili s umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o samostatné zmluvy slovenských výkonných umelcov a výrobcov, zmluvy zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, všetkých nezastupovaných (t.j. „nečlenovia SLOVGRAMU) výkonných umelcov a výrobcov ako aj partnerské organizácie v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva.
 
Na výkon našej činnosti nám bolo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelené dňa 23.6.1998 oprávnenie č. 3/1998 na výkon kolektívnej správy práv podľa autorského zákona, toto bolo zmenené rozhodnutím MKSR zo dňa 18.10.2004, ktorým nám bolo vydané Oprávnenie č. 3/2004
 
Informácie o dohodách o spoločnej správe