JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     
 Poučenie:
 
Na základe platného ustanovenia § 65 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len “Autorský zákon”) patrí výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukového záznamu za každé použitie zaznamenaných výkonov a záznamov na verejných hudobných podujatiach prostredníctvom technického zariadenia primeraná odmena. Primeraná odmena patrí v zmysle § 67 aj výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu. Uvedená povinnosť vysporiadania nárokov horeuvedených subjektov všeobecne vyplýva aj z ust. § 5 zákona č. 96/91 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení. V zmysle tohto zákona je každý, kto usporiada podujatie alebo prevádzkuje výkon činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňuje hudobná produkcia, povinný dodržiavať autorskoprávne predpisy, t.j. je povinný uhradiť odmeny autorom, výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Uvedené práva výkonných umelcov a výrobcov na odmenu garantujú aj medzinárodné zmluvy a konvencie, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Usporiadatelia verejných hudobných podujatí sú povinní vysporiadať oprávnené nároky výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov alebo ich rozmnoženín. Jedná sa pritom o použitie zaznamenaných umeleckých výkonov a rozmnoženín najmä v týchto oblastiach verejných hudobných podujatí: diskotéky, tanečné zábavy, plesy, bály, jednorázové propagačné podujatia, módne prehliadky.
Zároveň sa táto povinnosť týka v prípade použitia zaznamenaných umeleckých výkonov a ich rozmnoženín prevádzkovateľov následujúcich zariadení: hotely, kaviarne, bary, pivárne, reštaurácie a ostatné stravovacie zariadenia, obchodné domy, obchodné predajne, autosalóny, športové štadióny, plavárne, aerolínie, tanečné školy, fitness centrá a telocvične, holičstvá, kaderníctva, kiná, lunaparky, čakárne, herne a casína a pod.

Dôležité upozornenie pre prevádzkovateľov stravovacích a pohostinských zariadení. Týka sa zariadení, v ktorých sa nachádzajú hudobné automaty.

Nakoľko sa jedná o oblasti, v ktorých je problematické vysporiadanie uvedených nárokov samotným prevádzkovateľom verejného hudobného podujatia voči oprávneným subjektom priamo, na území Slovenskej republiky uvedené odmeny pre slovenských a zahraničných výkonných umelcov a výrobcov vyberá a rozdeľuje SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so sídlom v Bratislave. Uvedenú činnosť SLOVGRAM vykonáva podľa ustanovenia § 78 a nasl. Autorského zákona a právoplatnej licencie č. 3/2004 udelenej MK SR zo dňa 18.10.2004.
 

Nakoľko nie sú vyhláškou MK SR vydané záväzné tarify na vyberanie odmien výkonným umelcom a výrobcom, SLOVGRAM ich pre oprávnené subjekty vyberá na základe zmlúv paušálnymi ročnými odmenami a na základe Sadzobníka schváleného Valným zhromaždením.
U p o z o r n e n i e: 

Používateľ, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z platného Autorského zákona môže byť stíhaný:
1/ v správnom konaní za priestupok podľa § 32 z.č.372/1990 Zb.
2/ v trestnom konaní za trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.