JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

 Poučenie:
 
Na základe platného ustanovenia § 99 a § 110 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len “Autorský zákon”) patrí výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukového záznamu za každé použitie zaznamenaných výkonov a záznamov verejným prenosom a technickým prevedením prostredníctvom technického zariadenia primeraná odmena. Primeraná odmena patrí v zmysle § 119 Autorského zákona pri verejnom prenose aj výrobcovi audiovizuálneho záznamu. Uvedená povinnosť vysporiadania nárokov horeuvedených subjektov všeobecne vyplýva aj z ust. § 5 zákona č. 96/91 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení. V zmysle tohto zákona je každý, kto usporiada podujatie alebo prevádzkuje výkon činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňuje hudobná produkcia, povinný dodržiavať autorskoprávne predpisy, t.j. je povinný uhradiť odmeny autorom, výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov. Uvedené práva výkonných umelcov a výrobcov na odmenu garantujú aj medzinárodné zmluvy a konvencie, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Usporiadatelia verejných hudobných podujatí a prevádzkovatelia  prevádzkarní, v ktorých dochádza k verejnému prenosu a technickému predvedeniu výkonov a záznamov sú povinní vysporiadať oprávnené nároky výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov alebo ich rozmnoženín. Ide o použitie zaznamenaných umeleckých výkonov a rozmnoženín najmä v týchto oblastiach verejných hudobných podujatí: diskotéky, tanečné zábavy, plesy, bály, jednorazové propagačné podujatia, módne prehliadky.
Zároveň sa táto povinnosť vzťahuje aj na použitia zaznamenaných umeleckých výkonov a ich rozmnoženín prevádzkovateľov nasledujúcich zariadeniach: hotely, kaviarne, bary, pivárne, reštaurácie a ostatné stravovacie zariadenia, obchodné domy, obchodné predajne, autosalóny, športové štadióny, plavárne, aerolínie, tanečné školy, fitness centrá a telocvične, holičstvá, kaderníctva, kiná, lunaparky, čakárne, herne a kasína a pod.

Dôležité upozornenie pre prevádzkovateľov stravovacích a pohostinských zariadení, v ktorých sa nachádzajú hudobné automaty.

V oblasti verejného prenosu a technického predvedenia je problematické vysporiadanie uvedených nárokov samotným prevádzkovateľom voči oprávneným subjektom priamo, preto na území Slovenskej republiky uvedené odmeny spravujú organizácie kolektívnej správy práv. Pre slovenských a zahraničných výkonných umelcov a výrobcov odmeny vyberá a rozdeľuje SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so sídlom v Bratislave. Uvedenú činnosť SLOVGRAM vykonáva podľa Piatej časti Autorského zákona a udeleného Oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv zo dňa 7. 6. 2023 č.k. MK-3442/2023-214/11346.

SLOVGRAM odmeny pre nositeľov práv vyberá na základe zmlúv paušálnymi ročnými odmenami a na základe Sadzobníka schváleného Valným zhromaždením.

U p o z o r n e n i e:
Používateľ, ktorý nesplní povinnosti uhradiť primeranú odmenu podľa Autorského zákona môže čeliť súdnemu sporu.