JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Výkonní umelci a 
  výrobcovia:
 
> SLOVGRAM zastupuje  
     
> Členom SLOVGRAMU sa môže stať  
     
> Rozsah zastupovania SLOVGRAMOM  
     
> Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom  
     
 Rozdeľovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom:
 
SLOVGRAM rozdeľuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMU, schválenom Valným zhromaždením SLOVGRAMU.

Odmeny sú po odpočítaní režijných nákladov adresne rozdelené jednotlivým umelcom a výrobcom záznamov. To znamená, že naši členovia, umelci a výrobcovia sami rozhodujú o spôsobe rozdelenia vybratých finančných prostriedkov.
 - Fond umelca
 
SLOVGRAM v rámci svojej činnosti vyčleňuje časť z hospodárskych výnosov na podporu rozvoja slovenskej hudobnej tvorby. Na tento účel bol založený ako samostatný subjekt Fond umelca pri SOZSP. Prostriedky smerujú hlavne na podporu mladých talentov, hudobných festivalov, festivalov poslucháčov Hereckých akadémií, ako napríklad “Projekt Istropolitana”. Podpora z Fondu umelca je podľa platných Stanov Fondu umelca viazaná na členstvo v SLOVGRAME.