JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Časté otázky:
 
  Členovia SLOVGRAM-u  
     
  Vysielatelia  
     
  Verejné produkcie, verejný prenos  
     
 
 
 Často kladené otázky - verejné produkcie, verejný prenos:
 
Otázka: Co je to verejný prenos?
 
Odpoveď: Verejný prenos je definovaný v autorskom zákone 618/2003 Z.z. v § 5 ods. 14: „Verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela akýmikolvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súcasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímat osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímat; verejný prenos zahrna káblovú rentransmisiu, vysielanie a sprístupnovanie verejnosti.“ Jednoduchšie povedané ide o prenos zvukov alebo zvukov a obrazov súcasne prostredníctvom technického zariadenia ako napr. rozhlasový prijímac, televízny prijímac, CD prehrávac, DVD prehrávac, magnetofón, gramofón, jukebox a pod.
 
Otázka: Preco mám ako prevádzkovatel platit poplatky za verejný prenos v mojej prevádzke dvom organizáciám?
 
Odpoveď: V zmysle autorského zákona 618/2003 Z.z. je prevádzkovatel vysporiadat odmeny za verejný prenos trom subjektom a to: 1. autorom 2. výkonným umelcom 3. výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Naša spolocnost SLOVGRAM na území Slovenskej republiky na základe platnej licencie vydanej Ministerstvom kultúry c. VVS/1-900/90-3742 zastupuje a chráni práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Takže ak prevádzkovatel uzatvorí zmluvu s našou spolocnostou, má vysporiadané práva subjektov v zmysle autorského zákona a to práva výkonných umelcov a výrobcov zastupovaných SLOVGRAMom. V prípade, že nemáte vysporiadané práva ktoréhokolvek vyššie uvedeného subjektu dopúštate sa porušovania autorského práva resp. práv príbuzných autorskému právu a môžete byt stíhaný: 1. v trestnom konaní za trestný cin podla § 283 Trestného zákona c. 300/2005 Z.z. 2. v správnom konaní za priestupok podla § 32 z.c. 372/1990 Zb.
 
Otázka: Ako môžem vysporiadat odmeny za verejný prenos vo Vašej spolocnosti?
 
Odpoveď: 1. Jednou z možností je uzatvorit zmluvu s našou spolocnostou. Môžete tak urobit viacerými spôsobmi a to: a) PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU – na našej stránke www.slovgram.sk v sekcii tlacivá – verejné produkcie – prevádzkovatelia - ZMLUVA: • vyplnením formulára ZMLUVA, kde si priamo vytlacíte návrh zmluvy a podpísaný ho v dvoch vyhotoveniach zašlete doporucene na adresu SLOVGRAM-u na zaevidovanie a podpis. b) TELEFONICKY (02/52632912) NA ODDELENÍ VEREJNÝCH PRODUKCIÍ, KDE POŽIADATE O ZASLANIE CISTÝCH NÁVRHOV ZMLÚV, ktoré následne vyplníte podla priložených pokynov, podpíšete a zašlete doporucene na adresu SLOVGRAM-u v dvoch vyhotoveniach na zaevidovanie a podpis. c) OSOBNE, PRIAMO V NAŠEJ SPOLOCNOSTI na oddelení verejných produkcií, v ktorýkolvek pracovný den v case od 09.00h-15.00h. 2. Druhou z možností je vysporiadanie odmien výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov bez uzatvorenia zmluvy, bližšie informácie Vám budú podané na tel. císle oddelenia verejných produkcií 02/52632912.
 
Otázka: Musím ako prevádzkovatel platit poplatky za verejný prenos ak platím koncesionárske poplatky?
 
Odpoveď: Koncesionárske poplatky platíte v zmysle zákona o koncesionárskych poplatkoch priamo verejnoprávnej televízii alebo rozhlasu. Tieto poplatky nemajú žiaden súvis s poplatkami za verejný prenos v zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z., preto ako prevádzkovatel musíte okrem koncesionárskych poplatkov platit aj poplatky za verejný prenos.
 
Otázka: Ak platím SLOVGRAMu rocný poplatok za reštauráciu a v lete mám otvorenú terasu, ktorá je ozvucená, musím platit aj za terasu?
 
Odpoveď: Ak má prevádzkovatel ozvucenú terasu, teda ak na terase dochádza k verejnému prenosu a vysporiadal odmeny v SLOVGRAMe len za prevádzku (v tomto prípade ide o reštauráciu) vo výške 1000,- Sk za rok – prevádzka do 100 m˛, za terasu musí požiadat o uzatvorenie dodatocnej zmluvy, kde bude stanovená jednorazová výška poplatku za kalendárny rok bez ohladu na dobu prevádzkovania terasy vo výške 500,- Sk.
 
Otázka: Mám už podpísanú zmluvu zo SLOVGRAMu. Kedy dostanem faktúru?
 
Odpoveď: Zmluva, ktorá je podpísaná zo strany SLOVGRAMu a je na nej uvedené ZMLUVA – DANOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA je zmluvou a faktúrou – danovým dokladom zároven. Ak takáto zmluva nie je podpísaná SLOVGRAMom, nie je to danový doklad, ale len návrh zmluvy. K takýmto zmluvám sa osobitná faktúra vystavuje len na písomnú žiadost s odôvodnením. V zmysle platnej legislatívy je však pre danové úcely táto ZMLUVA – DANOVÝ DOKLAD – FAKTÚRA dostacujúca.
 
Otázka: Preco ako majitel (prevádzkovatel) zariadenia, v ktorom sa konajú diskotéky, mám uhrádzat SLOVGRAMu poplatky, ked zároven platím DJ-a?
 
Odpoveď: V zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z. je povinný uhradit primeranú odmenu majitel, resp. prevádzkovatel zariadenia. Takúto povinnost môže previest na DJ-a avšak vždy len formou písomnej zmluvy. Takúto zmluvu musí predložit SLOVGRAMu.
 
Otázka: Preco ako majitel (prevádzkovatel) zariadenia, v ktorom sa konajú diskotéky mám uhrádzat SLOVGRAMu poplatky, ak za diskotéky nevyberám vstupné?
 
Odpoveď: V zmysle Autorského zákona 618/2003 Z.z. je povinný uhradit primeranú odmenu majitel, resp. prevádzkovatel zariadenia v ktorom sa koná akýkolvek verejný prenos a to bez ohladu na to, ci vstupné vyberá alebo nie.
 
Otázka: Ak som predcasne ukoncil prevádzkovanie ako mám dalej postupovat?
 
Odpoveď: Zmluva so SLOVGRAMom bola uzatvorená v písomnej forme. Každú zmenu v nej je možné urobit len písomne doporuceným listom alebo e-mailom . Je potrebné v co najkratšom možnom case zaslat do SLOVGRAMu: 1. doklad preukazujúci predcasné ukoncenie prevádzkovania spolu 2. so žiadostou o úpravu faktúry a prípadné vrátenie preplatku, o ktorom rozhodne spolocnost SLOVGRAM po odcítaní administratívneho poplatku za zmeny v zmluve, ktorý ciní 20% objemu zmluvy, najmenej však 34,00 €. V žiadosti je potrebné uviest císlo úctu, na ktorý by mal byt prípadne vzniknutý preplatok vrátený.