JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  O nás:
 
> Spoločnosť SLOVGRAM  
     
> Ochrana osobných údajov  
     
> Stanovy SLOVGRAMU  
     
> Vyúčtovací poriadok SLOVGRAMU  
     
> Členstvo SLOVGRAMU v medzinárodných organizáciách  
     
> Medzinárodné zmluvy  
   
> Z diania SLOVGRAMU  
   
> Uverejnilo sa v médiách  
   
> Dokumenty  
   
 
 

Ochrana osobných údajov v spoločnosti SLOVGRAM

Spoločnosť SLOVGRAM ako prevádzkovateľ si Vás dovoľuje ubezpečiť, že bezpečnosť spracúvania Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SLOVGRAM prebieha výlučne v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.

V súvislosti s prijatím nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5.2018 si Vám dovoľujeme poskytnúť informácie v súlade s Nariadením GDPR ako aj poučenie o Právach dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na hruskova@slovgram.sk

Ďakujeme za Vašu pozornosť a oboznámenie sa s nasledovnými dokumentmi:

Informácie poskytované nositeľom práv v pozícií dotknutej osoby v prípade spracovania ich osobných údajov

Information provided to rightholders in the position of a data subject in cases of personal data collection

Informácie poskytované fyzickým osobám, ktoré zastupujú používateľa vo vzťahu k SLOVGRAMu a osobám prítomným na mieste kontroly použitia predmetov ochrany v prevádzkach v prípade spracovania ich osobných údajov

Práva dotknutej osoby v prípade spracovania jej osobných údajov

Rights of a data subject in cases of personal data collection

Poučenie pre príjemcu osobných údajov

Dohoda spoločných prevádzkovateľov (LITA, OZIS, SLOVGRAM, SOZA)

Kontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov (t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spoločných výberov) je:
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
Tel. č.: 02/50202737