JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

 
S účinnosťou od 31. 12. 2018, v súvislosti s povinnosťou organizácií kolektívnej správy práv podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov vytvoriť Sadzobník so spoločnou odmenou pre výber odmien z verejného prenosu a technického predvedenia v prevádzkarňach, došlo k zmenám aj v Sadzobníku SLOVGRAMu.

• Sadzobník rozlišuje typ technického prostriedku umiestneného v prevádzkarni. Ak je v prevádzkarni alebo v inom priestore umiestnený zvukový prijímač a zároveň aj zvukovo-obrazový prijímač, uplatní sa v konkrétnom prípade iba odmena platná pre zvukovo-obrazový prijímač.
• V časti A Prevádzky došlo pri Obchodných prevádzkach a službách k zrušeniu niektorých samostatných položiek a ich zaradeniu pod všeobecnú kategóriu, pričom došlo k zmene kategórii podľa plochy.
• V časti B Ubytovacie zariadenia došlo k zlúčeniu kategórií ubytovacie zariadenie ** a ubytovacie zariadenie * do jednej kategórie ubytovacie zariadenie ** a ubytovacie zariadenie * a bez kategorizácie
• Bola pridaná nová časť D Priestory pre zamestnancov
• Doterajšia časť D sa premenovala na časť E
• Došlo k zaokrúhleniu súm bez DPH v súlade so sadzobníkmi ostatných organizácií kolektívnej správy práv okrem časti E Diskotéky, tanečné zábavy, jednorazové podujatia, ktoré ostali ponechané, nakoľko sa tieto nepremietajú do spoločnej sadzby v spoločnom výbere.

Sadzobník nájdete tu