JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
  Všeobecné podmienky  
  Sadzobník  
  Zmluva  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

 Prevádzkovatelia hudobných automatov :

 

Zvukové a zvukovo-obrazové záznamy sú dielom autorov, výkonných umelcov a výrobcov, preto nie je možné nimi nakladať bez súhlasu týchto subjektov.

SLOVGRAM uzatvorením zmluvy s prevádzkovateľom HA v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k nakladaniu so zvukovými a zvukovo-obrazovými záznamami ním zastupovaných výkonných umelcov a výrobcov a zároveň určuje podmienky ich použitia.

Prevádzkovanie HA bez platnej zmluvy – licencie vydanej spoločnosťou SLOVGRAM a zároveň aj prevádzkovanie HA bez platne vydanej registračnej karty v zmysle vyššie uvedenej zmluvy je porušovaní Autorského zákona 618/2003 Z.z. a z uvedeného budú vyvodené sankcie podľa § 283 Trestného zákona.

Vzor registračnej karty - legálny hudobný automat.

SLOVGRAM rozlišuje dva typy HA a to:

  1. HA s prevádzkovými rozmnoženinami
  2. HA bez prevádzkových rozmnoženín

  • Ako uzatvoriť zmluvu k prevádzkovaniu HA?
  • Kedy dostanem registračné karty k prevádzkovaniu HA?
  • Ako môžem vyradiť HA z prevádzky, aby mi SLOVGRAM nefakturoval odmeny za jeho prevádzkovanie?
  • Ako môžem ukončiť zmluvu k prevádzkovaniu HA?
  • Ako vykonať zmeny v zmluve k prevádzkovaniu HA?
  • Ak mám otázky k prevádzkovaniu HA, kam sa mám obrátiť?