JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
  poučenie  
  všeobecné informácie  
  kontakty  
  povinnosť subjektov vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov v zmysle autorského zákona  
  sadzobník  
  uzatvorenie zmluvy  
  pokyny k správnemu vyplneniu zmluvy a vzory vyplnených zmlúv  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
  Online - hlásenie prevádzkovateľa  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     
 Všeobecné informácie:
 

VEREJNÝ PRENOS 
je definovaný v § 5 ods. 14 zákona č. 618/2003, ako šírenie obrazov alebo zvukov prostredníctvom technického zariadenia tak, že ich môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu vnímať nemohli.

Na základe platného ustanovenia § 65 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej len "Autorský zákon - AZ") patrí výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukového záznamu za každé použitie zaznamenaných výkonov a záznamov na verejných hudobných podujatiach prostredníctvom technického zariadenia primeraná odmena. Primeraná odmena patrí v zmysle § 67 aj výrobcovi zvukovo-obrazového záznamu. 

Uvedená povinnosť vysporiadania nárokov hore uvedených subjektov všeobecne vyplýva aj z ust. § 5 z.č. 96/91 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. V zmysle tohto zákona je každý, kto usporiada podujatie alebo prevádzkuje výkon činnosti, v rámci ktorých sa uskutočňuje verejný prenos, povinný dodržiavať autorskoprávne predpisy, t.j. je povinný uhradiť odmeny autorom, výkonným umelcom a výrobcom záznamov. Uvedené práva výkonných umelcov a výrobcov na použitie a odmenu garantujú aj medzinárodné zmluvy a konvencie, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Nakoľko sa jedná o oblasti, v ktorých je problematické vysporiadanie uvedených nárokov samotným prevádzkovateľom verejného hudobného podujatia voči oprávneným subjektom priamo, na území Slovenskej republiky uvedené odmeny pre slovenských a zahraničných výkonných umelcov a výrobcov vyberá a rozdeľuje SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so sídlom v Bratislave. Uvedenú činnosť SLOVGRAM vykonáva podľa ustanovenia § 78 a nasl. z.č. 618/2003 Z.z. a právoplatnej licencie č. 3/2004 udelenej MK SR pod č.k.:MK-326/2004-900 dňa 30.3.2004.

Tarify pre výber odmien schvaľuje Valné zhromaždenie SLOVGRAMU, v zmysle Stanov SLOVGRAMU, vzhľadom na skutočnosť, že tieto sa nestanovujú žiadnym všeobecne záväzným predpisom v zmysle platnej právnej úpravy. Platný Sadzobník SLOVGRAMU je založený na systéme ročných paušalných taríf, modifikovaných na základe systému zliav.

Používateľ, ktorý poruší povinnosti vyplývajúce z platného Autorského zákona môže byť stíhaný buď v správnom konaní za priestupok podľa § 32 zákona č. 372/1990 Z.z. alebo v trestnom konaní za trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. V prípade trestného konania si SLOVGRAM v zmysle § 106 ods. 2 Občianského zákonníka uplatňuje nárok na náhrady škody za 3 roky spätne, vrátane príslušenstva (penále, úrok z omeškania,…). Výška škody je totožná s tarifami v platnom Sadzobníku SLOVGRAM-u. V prípade diskoték sa na vyčíslenie škody používajú aj údaje Obecného úradu, ktorý je povinný viesť evidenciu verejných kultúrnych podujatí na základe zákona 96/1991 Z.z. Tento zákon tiež upozorňuje na zodpovednosť usporiadateľa dodržať autorskoprávne predpisy.

Autorský zákon v prípade verejného prenosu definuje troch nositeľov práv - autor, výkonný umelec a výrobca zvukového a zvukovo-obrazového záznamu. Vysporiadanie nárokov v zmysle Autorského zákona uzatvorením zmluvy so SLOVGRAMOM sa nevzťahuje na vysporiadanie práv autorov.