JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
  všeobecné informácie  
  zmluva diskotekára nad 18 r.   
  zmluva diskotekára do 18 r.  
  výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav  
  sadzobník  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 
a) V prípade vykonávania verejného prenosu (§ 5 ods. 14 Autorského zákona – ďalej len „AZ“) formou diskotéky alebo tanečnej zábavy ide o dva subjekty: prevádzkovateľ a diskotékar (ďalej len „DJ“). Ďalej podľa § 65 a § 67 prislúcha výkonnému umelcovi a výrobcovi zvukového a zvukovo-obrazového záznamu právo na odmenu za každé použitie umeleckého výkonu, resp. záznamu. Vo všeobecnosti platí, že povinnosť uhradiť odmeny má prevádzkovateľ zariadenia (usporiadateľ podujatia), kde dochádza k verejnému prenosu.
 
b) Teda všeobecne platí, že ak existuje obchodná zmluva medzi prevádzkovateľom zariadenia (baru, reštaurácie, a pod.) a vykonávateľom verejného prenosu (DJ), ktorá prevádza povinnosť vysporiadať nároky výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov podľa AZ na DJ, je tento povinný mať zmluvu so SLOVGRAMOM, ktorý mu povoľuje vykonávať verejný prenos počas diskotéky a zároveň zaplatiť príslušnú odmenu stanovenú podľa aktuálneho sadzobníka.  V opačnom prípade SLOVGRAMU musí mať DJ len povolenie na verejný prenos, a prevádzkovateľ musí mať uzatvorenú zmluvu so SLOVGRAMOM, ktorý mu dáva povolenie na verejný prenos a zároveň stanovuje výšku odmeny za takéto použitie.
K PORUŠOVANIU „AZ“ NEDOCHÁDZA AŽ PO ZAPLATENÍ PRÍSLUŠNEJ ODMENY.
 
c) Každý diskotékar môže uskutočňovať verejný prenos až po podpísaní zmluvy s našou spoločnosťou SLOVGRAM, ktorá upravuje vzťahy medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na jednej strane a na strane druhej diskotékarom, ktorý vykonáva verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v zmysle § 5 ods. 14 Autorského zákona. Táto zmluva ako aj registrácia sú v spoločnosti SLOVGRAM bezplatné, pričom diskotékar je v tomto prípade povinný uskutočňovať verejný prenos zaznamenaných výkonov z originálnych nosičov, resp. z rozmnoženín zakúpených legálne prostredníctvom internetového predaja /skladby v komprimovanom formáte ako mp3 a pod./
 
d) Skladby v MP3 formáte môže DJ použiť na diskotéke len v tom prípade, ak má ku každej takejto „stiahnutej“ skladbe platný daňový doklad, ktorým sa bude môcť preukázať v prípade kontroly policajným orgánom. Z daňového dokladu musí byť zrejmé, kedy, kde a od koho bola daná skladba zakúpená ako aj názov, ku ktorej skladbe sa vzťahuje daňový doklad. (pr. Ak DJ bude mať 100 skladieb v MP3 formáte - ku každej takejto skladbe potrebujete spomínaný daňový doklad o zakúpení skladby.) DJ používajúci takéto formáty skladieb si musí byť vedomý toho, že dôkazné bremeno týkajúce sa originálnosti MP3 je na ňom samom.
 
e) Spoločnosť SLOVGRAM , od 1.4.2009 umožňuje registrovaným diskotékarom za príslušný poplatok vyhotoviť si tzv. pracovnú rozmnoženinu a to z legálne nadobudnutého fyzického nociča, príp. rozmnoženiny zakúpenej prostredníctvom internetového predaja, pričom poplatok predstavuje sumu uvedenú v príslušnom sadzobníku.