JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
> Prevádzkovatelia hudobných automatov  
  Všeobecné podmienky  
  Sadzobník  
  Zmluva  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

 Prevádzkovatelia hudobných automatov :

 

Každý prevádzkovateľ je povinný pred začatím činnosti prevádzkovania HA požiadať SLOVGRAM o uzatvorenie zmluvy prostredníctvom FORMULÁRA HA_01. Riadne vyplnený a žiadateľom podpísaný formulár je potrebné zaslať poštou na adresu SLOVGRAM-u. Následne SLOVGRAM pripraví prevádzkovateľovi znenie zmluvy, ktoré mu zašle v dvoch vyhotoveniach poštou na korešpondenčnú adresu (v prípade uvedenia e-mailovej adresy na túto adresu). Podpísanú zmluvu prevádzkovateľ zašle SLOVGRAM-u späť v dvoch vyhotoveniach poštou za účelom pripojenia podpisu štatutára našej spoločnosti. Po podpísaní zmluvy zo strany SLOVGRAM-u prevádzkovateľ obdrží jedno vyhotovenie zmluvy poštou na korešpondenčnú adresu spolu s registračnými kartami v celkovom počte k HA uvedeným vo FORMULÁRI HA_01.