JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
  všeobecné informácie  
  zmluva diskotekára nad 18 r.   
  zmluva diskotekára do 18 r.  
  výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav  
  sadzobník  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Prevádzkovatelia jukeboxov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     

VÝKAZ ODOHRATÝCH DISKOTÉK A TANEČNÝCH ZÁBAV


Každý diskotekár, ďalej len ako „DJ“, ktorý má platnú zmluvu pre DJ, má povinnosť na základe tejto zmluvy mesačne zasielať do SLOVGRAMU „Výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav“ vždy k 1. dňu mesiaca za predchádzajúci mesiac, ak v ňom odohral nejaké podujatie. V prípade, ak DJ v predchádzajúcom mesiaci neodohral žiadne podujatie, výkaz do SLOVGRAMU zasielať nemusí. 

V prípade porušenia tejto povinnosti môže SLOVGRAM diskotekárovi vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou a zároveň si uplatňovať nárok na zaplatenie zmluvne dohodnutej pokuty.
 
Meno a priezvisko Telefón ID
  
Podujatia

1 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
2 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
3 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
4 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
5 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
6 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
7 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno
8 Názov podniku - mieso konania Adresa podniku Dátum konania Majiteľ / Prevádzkovateľ
Ulica IČO
Kapacita osôb Mesto Obch. meno