JOINT COLLECTING SOCIETY FOR PERFORMERS AND AUDIO & VIDEO PRODUCERS

NEZÁVISLÁ SPOLOČNOSŤ VÝKONNÝCH UMELCOV A VÝROBCOV
ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV

O nás    Autorský zákon    Výkonní umelci a výrobcovia    Používatelia    Tlačivá   Kontakty   Pýtajte sa   Časté otázky   Novinky
     
  Používatelia:
 
> Prevádzkovatelia zariadení, v ktorých dochádza k verejnému prenosu  
     
> Spoločná správa  
     
> Diskotekári  
     
  všeobecné informácie  
  zmluva diskotekára nad 18 r.   
  zmluva diskotekára do 18 r.  
  výkaz odohratých diskoték a tanečných zábav  
  sadzobník  
  stanoviská MK SR a iných organizácií, príklady postihov porušovania autorského zákona  
     
> Prevádzkovatelia jukeboxov  
     
> Káblová retransmisia  
     
> Vysielatelia  
     
 
 
Zaregistrovanie diskotekára je bezplatné. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou odo dňa podpisu SLOVGRAM-om.
 
Zmluvy za diskotekára, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje jeho zákonný zástupca, ktorého údaje uviedol v zmluve. PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU MUSÍ BYŤ VŽDY OVERENÝ NOTÁROM NA OBOCH VYHOTOVENIACH ZMLUVY. Tieto overené zmluvy diskotekár zašle doporučene na adresu sídla spoločnosti SLOVGRAM za účelom zaevidovania a podpisu.
 
ZMLUVY, KTORÉ NEBUDÚ MAŤ OVERENÝ PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NOTÁROM, SLOVGRAM NEMÔŽE AKCEPTOVAŤ!
 
Zmluvu si môže diskotekár vyplniť a vytlačiť priamo z našej webovej stránky po kliknutí na nižšie uvedený link „ZMLUVA DISKOTEKÁRA DO 18 ROKOV“.
 
Zmluva má 2 strany, ktoré je potrebné vytlačiť obojstranne na jeden list formátu A4. Diskotekár si musí vytlačiť vždy 2 zmluvy, ktoré podpíše a doporučene zašle na adresu sídla spoločnosti SLOVGRAM za účelom zaevidovania a podpisu.
 
   ZMLUVA DISKOTEKÁRA DO 18 ROKOV